NYHETSTUDIETUR

Samling med besøk hos Tel-Tek i Porsgrunn og Norcem sementfabrikk i Brevik.. NSF – Avdeling Øst innbød torsdag den 13. oktober 2016 til besøk hos Tel-Tek i Porsgrunn og Norcem sementfabrikk i Brevik.

Vi startet opp kl. kl. 13:00 hos Tel-Tek som er et teknisk industrielt FoU- institutt. Hovedaktivitetene til Tel-Tek er innenfor pulverteknologi, CO2 fangst, transport og lagring, energi og miljøspørsmål.

Vi ble her godt mottatt av Adm. Dir. Marit Larsen som ga oss mye god informasjon og orientering innen CO2 fangst.

Implementering av CCS (Carbon Capture and Storage) vil være en avgjørende faktor for om Norge og resten av verden vil kunne oppfylle sine klimaforpliktelser. CCS består av CO2-fangst, transport og permanent lagring av CO2. Tel-Tek samarbeider også med Høgskolen i Telemark med studier og utredninger på optimal implementering av CO2-fangst for både kraftproduserende og kraftkrevende industri.

Deretter fikk vi ett lite foredrag av Akhilesh Srivastava som har forskningsinteresse for pulverteknologi for offshorebruk, nanomaterialer, energikonvertering (termoelektriske generatorer) og energilagring (Li-ion batterier)

Og siste foredrag ble av Reidar Arneberg om Process Analytical Technology (PAT) – Smart Manufacturing.

Process Analytical Technology (PAT) – Smart Manufacturing er en systematisk strategi for identifisering av kritiske prosessparametere som påvirker kritiske kvalitetsegenskaper i industrielle prosesser. Dette går på måling av parameter i bedriften og om disse data brukes riktig – eller om det er de rette parameter som måles?

De fleste industrielle prosesser og systemer kjører ikke på optimale forhold da man har mangel på relevante målinger og/eller bruk av disse, eller mangel på kunnskap. Feil bruk av dataanalyser for utforsking og forbedring (optimalisert) av systemer og prosesser (f.eks. råstoff), feiltolkninger og ukontrollerte variasjoner.

Industriell prosess data har sanntidsmålinger, som temperaturer, trykk og væske, det er periodisk lab. målinger, som viskositet av væsker. Industriell prosess data har støy i målingene og manglende dataverdier. Manglende data skjer på grunn av datatilkoblings-problemer, sensorfeil, eller sporadisk testing.

Industri prosess data har mange observasjoner, men også mange variabler – hundrevis av prosess- sensorene, råvaredata og QA lab målinger. Fra ett perspektiv på tradisjonelt statistikk, er industrielle data stor og rotete. Tradisjonelle metoder har problem å håndtere dette.

Til slutt fikk vi en rask omvisning i forskningslokalene til Tel-Tek hvor de bl.a. hadde uttesting av CO2 fangst.

Så går turen videre til Brevik og Norcem sementfabrikk, hvor vi ble møtt av Laboratory Manager, Petter Thyholdt og Site manager Norcem CO2 Capture Project, Camilla Solheim.

Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter, sett over et livsløpsperspektiv, i 2030, ved å fange CO2 fra sementproduksjonen.

Camilla Solheim fortalte om ett testprosjekt med fullskala CO2 fangst som pågår over tre år fra 2013 til 2017og hvor HeidelbergCement Northern Europe utreder uttesting av ulike fangstteknologier av CO2 i samarbeid med ECRA (European Cement Research Academy) og norske myndigheter.

Prosjektet er støttet av Gassnova gjennom Climit-programmet og har et totalt budsjett på 93 millioner kroner.

Prosjektet tester ut tre teknologier på fabrikken og i tillegg en fjerde ved Universitetet i Stuttgart. Av de fire teknologiene som er testet, er Aker Solutions løsning valgt i mulighetsstudien da den med bakgrunn i testresultatene og tilgjengelig teknologi er den mest modne.

Underlaget vil gi et grunnlag for beslutning om ett fangstanlegg i full skala, et grunnlag som er svært viktig både for myndighetene, HeidelbergCement og for Norcem. Basert på testene anslås det at det er mulig å fange cirka fire hundre tusen tonn CO2, noe som tilsvarer omtrent halvparten av fabrikkens utslipp.

Norcem som industribedrift og leverandør av sement til byggemarkedet er en foregangsbedrift innen å vise at fangst av CO2 er mulig i denne bransjen og andre bedrifter vil senere nyte godt av denne forskningen som Norcem her har foretatt. Det er også et ledd i Norcem sin visjon om null karbonavtrykk fra betongprodukter sett i et livsløpsperspektiv.

Petter Thyholdt holdt så ett innlegg om sementproduksjon og gruvedrift ved Norcem.

Bemanningen har fra 1990 gått ned jevnt og trutt fra 319 ansatte til 175 ansatte i 2014, av dette er ca. 16 % lærlinger og TAF elever. Kompetansen på de som nå er igjen er høy.

Til å begynne med hadde de kalksteinsbrudd opp i dagen, men for å ha nok tilgang på kalkstein har de etter hvert blitt tvunget til å hente ut den fra gruvevirksomhet, og det er nå bort i 300 km med gruveganger under området og sjøen.

I tillegg til eget uttak som begynner å bli ulønnsomt å hente ut fra, eier de også et kalksteinsbrudd i Trøndelag, hvor hele uttaket ligger i dagen. Den har kapasitet på uthenting i 200 år.

Til slutt fikk vi en tur ned i gruvegangene for å se på den store knuseren som forbereder kalksteinen til produksjon av sement og en omvisning i fabrikklokalene.

Vi takker alle for meget hyggelige besøk, informative og gode foredrag, og turer i verksted, gruver og fabrikklokaler.

Vi avsluttet så samlingen og besøkene med en hyggelig middag på Restaurant Sjøloftet i Brevik.

Alle foto; Frode Amundsen

Det var hyggelig at så mange som 14 stk. som møtte til denne samlingen. I tillegg var det to som måtte melde avbud.

En stor takk til Rune Brendaas som ordnet opplegget.

Leder Avd. Øst/ Frode Amundsen/ 2016-11-08