NYHET

Til medlemmene i Norsk Støperitekniske Forening. Det har vært møte i den Europeiske støperiorganisasjonen CAEF.

Det er ytre miljø som er den aller viktigste saken for CAEF, men også image og synlighet mot EU og befolkningen generelt er viktig. Statistikk og  analyse av markedsutvikling er  prioriterte aktiviteter.

CAEF planlegger et GIFA Forum (dagsseminar 28. juni). Målgruppen er støperiledere. Foreløpig er to foredrag på plass – ett om Digitalisering av støperiet – Mr. Kemppainen, Karhula Foundry og ett foredrag om Scanias nye støperi.

Når det gjelder BREF ( Best available techniques Reference documents) skal disse revideres for støperier /smier, noe som er en 3-4-års prosess. Peter Naystrøm, Gjuteriforeningen er med i en teknisk arbeidsgruppe for dette.

Vedlagt finner dere informasjon om utviklingen i Europeisk støperiindustri som ble presentert på møtet.

FISI viser status og forventninger for de neste seks månedene.

I vedlegget Økonomi og nøkkelindikatorer gis en bredere presentasjon av økonomien i verden, Europa og innen forskjellige markedssegmenter for støperiindustrien.

Automotive er det viktigste markedet mens General Enginering (maskinverktøyindustri, hyraulikk/pneumatikk, landbruksmaskineri, metallurgisk industri, valseverk) er det nest viktigste markedet.

I første  halvår 2018 var det høy aktivitet i Europeisk støperiindustri, men det ser nå ut som toppen er passert.

Utfordringer for europeisk støperiindustri (se lysark 74 som lister opp utsagn fra noen av støperiorgansiasjonene) er økte energipriser, mangel på fagarbeidere, usikkerhet knyttet til Brexit og knapphet på råjern (pig iron).

På møtet var det  også bordet rundt med rapport om status og utfordringer i de forskjellige deltagerlandene. Jeg har gjort følgende notater fra denne runden:

Tyskland

For tyske støperier er automotive det viktigste markedet.

Det var en nedgang i produksjon av personbiler i  2018 på 9% og en nedgang i eksporten (78% av salget) på 8%. Se vedlagte presentasjon for flere detaljer.

General engineering er det nest viktigste markedet og aktiviteten i 2018 var god, med anslått vekst på 5%, men toppen er passert og det forventes noe lavere dynamikk i 2019, men likevel en vekst på 2%.

 

Totalt for tysk støperibransje forventes det ikke tilbakegang, men en mindre dynamisk utvikling i 2019 enn i 2018.

Storbritannia

Støperiene innen non-ferrous er veldig optimistiske. Rolls Royce – aeorospace har svært høy aktivitet. Innen automotive er utviklingen mindre positiv. Det er noe overkapasitet i stålstøperiene , men utviklingen er positiv.

Bransjen er bekymret for mangelen på kvalifiserte arbeidskraft og problemet forsterkes kanskje av Brexit.

Polen

Det er god økonomisk aktivitet i landet og lav arbeidledighet (5,7%). Det er ca 400 støperier i landet, flest jernstøperier. Ett støperi har blitt avviklet i 2018. I snitt har støperiene 82% kapasitetsutnyttelse.

Støperiene sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Det er en del ukrainere som arbeider i polske støperier, men det ventes en lekkasje av disse til Tyskland.

Portugal

Det er økonomisk vekst i landet.

Markedsutsiktene er usikre, men det forventes allikevel en økning både for jernstøperier og for non-ferrous.

For stål er situasjonen ustabil.

Støperiene ligger ofte på mindre steder og de har problemer med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

Industrien er også opptatt av prisen på strøm, prisene i Portugal er blant de høyeste i Europa.

Kroatia

Det er bra økonomsik aktivitet i landet med en BNP-vekst på 3%. Innenfor mekanisk sektor er veksten 5%.

Kroatiske støperier har høy eksportandel. Ordreinngangen er god.

Det er bygget ett nytt støperi i 2018 med 80 ansatte og mange roboter.

Det er en utfordring å finne kvalifisert arbeidskraft. Mange drar til andre EU-land for å jobbe og dette fører til lønnsvekst i bransjen.

Tsjekkia

Det var en BNP-vekst på 2,5% i 2018.

Total støpegodsproduksjon i fjor var 420 000 tonn. Utviklingen i støperibransjen i landet følger/ligner utviklingen i Tyskland.

Det var god  aktivitet og vekst i støperiindustrien første halvår 2018, mens det var stagnasjon i annet halvår. Totalt var det en vekst i overkant av 2%.

Utfordringer for støperiene er som ellers i Europa; mangel på kvalifiserte arbeidstagere. Det importeres arbeidskraft fra Ukraina.

Minimumslønningene vokser. Det er forventet en 30% økning i energikostnadene i 2020.

Tyrkia

Det har vært stor turbulens i tyrkisk økonomi og problemer med ustabil valutakurs. Dette har stabilisert seg nå.

Markedet for støpegods er utfordrende.

Det har vært en nedgang på 6% på støpegods til automotive totalt og en nedgang på 9% for personbiler. Eksporten har imidlertid vært stabil.

I 2018 har det vært en betydelig kapasitetsøkning knyttet til store investeringer i støperiene (66 millioner Euro).

Det var en økning i produksjon av kulegrafittjern i 2018, og -14% for grått støpejern pga lavere innenlands ettespørsel.

Det var en økning på 27% i aluminiumsgods de siste to årene bl annet pga av store investeringer de siste årene, spesielt innen høytrykksstøping. Veksten forventes å bli 10% neste år.

Brukt støperisand og det å følge EUs miljødirektiver en utfordring for bransjen og myndighetene.

Det forventes en økning i lønninger i 2019 på 30% i Lire (9% i Euro).

Spania

Det har vært en nedgang i gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i spanske støperier fra 85% til 81%.

Stålstøperiene har hatt nærmere 100% kapasitetsutnyttelse.

Innen automotive har det vært god aktivitet i 2018, men situasjonen er mer usikker fremover.

Jernstøperiene har god aktivitet og positive forventninger til 2019, mens innen rustfritt stål anses markedsutviklingen i 2019 å være usikker.

Det har vært ganske sterk vekst i skrappriser og grafitt har blitt dyrere. Energiprisene økte med 4% i 2018 og det er forventet prisøkning fremover.

Frankrike

Det har vært en vekst i total eksport fra Frankrike i 2018 og det forventes vekst også i 2019.

Det var en vekst innen  jernstøpegods  i 2018 på 5,6% mens det var en nedgang på 1,2% for non-ferrous. 2019 forventes å bli et vanskelig år for non-ferrous-støperier som leverer til bilindustrien.

Det forventes økning i energipriser fremover.

Det ble nevnt at støperiene til St Jean Industry gikk konkurs på grunn av Renault (dette ble ikke forklart nærmere).

Ungarn

35% av ungarsk BNP skyldes industrien og det har vært en positiv utvikling i 2018.

85% av støpegodsproduksjonen blir eksportert. Det var en positiv utvikling for jernstøperiene i fjor. Stålstøpegodsproduksjonen minker år for år.

Det har vært en god vekst for høytrykksstøping i 2018 mens utsiktene for 2019 er usikre.

Jeg ønsker dere alle et riktig Godt Nytt År!

Vennlig hilsen / Best Regards

Kari Rømcke

Economy and Key Indicators